تخفیف‌ها و پیشنهادها

تشک ویلچر روهو ٪1
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تب سنج دیجیتال مایکرولایف مدل NC200 ٪3
۹۱۹,۰۰۰ تومان
تشکچه برقی شنی ایرداکتر مدل HP-3000B ٪2
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
دستگاه تست قند خون اکیو چک مدل Instant ٪42
۴۱۹,۰۰۰ تومان
٪4
۷,۱۱۰,۰۰۰ تومان
٪4
۸,۳۷۰,۰۰۰ تومان
٪4
۲۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
٪4
۱۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان
٪4
۴۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
٪5
۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
٪4
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
٪4
۸۰,۵۷۰,۰۰۰ تومان
٪4
۸۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
٪4
۸۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان
٪4
۳۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
٪4
۳۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
٪4
۲۰,۷۱۰,۰۰۰ تومان
٪4
۲۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
٪4
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
٪4
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
٪8
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
٪4
۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان
٪4
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
٪4
۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان
٪4
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
٪4
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
٪18
۷۰,۰۰۰ تومان
٪4
۲۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان
٪4
۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
٪5
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
٪5
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
٪5
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتوسکوپ ریشتر مدل e-scope 2100-201 ٪8
۳,۳۹۸,۰۰۰ تومان
اتوسکوپ ریشتر مدل e-scope 2101-201 ٪8
۳,۳۹۸,۰۰۰ تومان
فشارسنج عقربه ای پایه دار ریشتر مدل Big-Ben 1478 ٪8
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج عقربه ای پایه‌دار ریشتر مدل Big-Ben 1468 ٪8
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج عقربه ای دیواری ریشتر مدل Big-Ben 1465 ٪8
۵,۳۱۷,۰۰۰ تومان
فشارسنج عقربه ای دیواری ریشتر مدل Big-Ben 1459 ٪8
۵,۳۱۷,۰۰۰ تومان
٪32
۴۶۰,۰۰۰ تومان
٪4
۷,۹۱۳,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
٪14
۷۳۰,۰۰۰ تومان
٪11
۸۸۰,۰۰۰ تومان
٪9
٪19
۲۹۰,۰۰۰ تومان
٪8
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
٪5
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
٪2
۱۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
٪9
۶۸۴,۰۰۰ تومان
٪9
۷۷۴,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۱۶۹,۳۵۰ تومان
٪9
۱,۱۶۳,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۲۲۳,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۰۴۱,۰۰۰ تومان
٪9
۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان
٪9
۸۷۹,۰۰۰ تومان
٪9
۸۷۹,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۴۶۲,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۴۵۹,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۱۸۳,۰۰۰ تومان
٪9
۹۱۸,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان
٪9
۲,۶۶۴,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۹۰۹,۰۰۰ تومان
٪9
۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان
دستگاه تست قند خون اکیو چک مدل Active ٪8
۶۹۰,۰۰۰ تومان
٪14
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
گوشی پزشکی اطفال ریشتر مدل Duplex2.0 4220 ٪8
۳,۵۶۶,۰۰۰ تومان ۳,۲۷۸,۰۰۰ تومان
گوشی پزشکی نوزاد ریشتر مدل Duplex2.0 4230 ٪8
۳,۵۴۲,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۸,۰۰۰ تومان
اتوسکوپ ریشتر مدل e-scope 2101-200 ٪8
۲,۹۴۷,۰۰۰ تومان
ست لارنگوسکوپ اطفال ریشتر مدل 7050 Macintosh ٪8
۹,۰۶۵,۰۰۰ تومان
آداپتور فشارسنج امرن ٪16
۳۱۰,۰۰۰ تومان
کاف اطفال امرن مدل CS2 ٪11
۷۶۰,۰۰۰ تومان
ترازو تشخیصی امرن مدل BF511 ٪7
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
٪2
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
٪13
۸۵,۰۰۰ تومان ۷۲,۰۰۰ تومان
٪8
۶۰,۰۰۰ تومان
ترازو دیجیتال امرن مدل HN286 ٪10
۹۳۸,۰۰۰ تومان
٪4
۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
٪4
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
٪4
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتوسکوپ ریشتر مدل e-scope 2100-200 ٪8
۲,۹۴۷,۰۰۰ تومان
اتوسکوپ ریشتر مدل Uni-I 2010 ٪8
۳,۲۴۸,۰۰۰ تومان
گوشی پزشکی ریشتر مدل Cardiophon2.0 4240 ٪8
۶,۷۸۷,۰۰۰ تومان ۶,۲۴۴,۰۰۰ تومان
گوشی پزشکی ریشتر مدل Anestophon 4177 ٪8
۱,۱۱۸,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۸,۰۰۰ تومان
گوشی پزشکی ریشتر مدل Duplex 4001 ٪8
۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان
فشارسنج عقربه ای دو شلنگه ریشتر مدل Exacta 1350 ٪8
۳,۰۳۱,۰۰۰ تومان
فشارسنج عقربه ای ریشتر مدل Shock Proof 1250 ٪8
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج عقربه ای دو شلنگه ریشتر مدل 1371 E-Mega ٪8
۲,۶۷۲,۰۰۰ تومان