تخفیف‌ها و پیشنهادها

فشارسنج بازویی امرن مدل M7 ٪15
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
٪7
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۵۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۱۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
٪6
۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۱۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۴۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
٪6
۵۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۷۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
٪8
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
٪6
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
٪6
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
٪6
۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
٪6
۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
٪2
۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۱۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان
٪6
۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
٪6
۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج عقربه ای پایه دار ریشتر مدل Big-Ben 1478 ٪7
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج عقربه ای پایه‌دار ریشتر مدل Big-Ben 1468 ٪7
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج عقربه ای دیواری ریشتر مدل Big-Ben 1465 ٪7
۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج عقربه ای دیواری ریشتر مدل Big-Ben 1459 ٪7
۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان
٪6
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
٪14
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
گوشی پزشکی نوزاد ریشتر مدل Duplex2.0 4230 ٪8
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
افتالموسکوپ ریشتر مدل e-scope 2120-200 ٪7
۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان
ست لارنگوسکوپ اطفال ریشتر مدل 7050 Macintosh ٪7
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ست لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر مدل 7040 Macintosh ٪7
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
٪13
۷۲,۰۰۰ تومان
افتالموسکوپ ریشتر مدل e-scope 2121-200 ٪7
۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان
٪6
۱۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
٪6
۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
٪6
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی پزشکی ریشتر مدل Duplex2.0 4200 ٪12
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج بازویی امرن مدل Evolv ٪14
۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج مچی امرن مدل RS2 ٪17
۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج مچی امرن مدل RS1 ٪13
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
٪7
۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
٪20
۲۰,۰۰۰ تومان