تخفیف‌ها و پیشنهادها

٪16
۱۰۸,۰۰۰ تومان
فشارسنج بازویی امرن مدل M1 ٪14
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
٪6
۱۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
٪9
٪14
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
٪18
۱۶۵,۰۰۰ تومان
چسب پایه کلوپلاست مدل آلترنا ۱۴۲۶ ٪16
۱۲۵,۰۰۰ تومان
چسب پایه عمیق کلوپلاست مدل آلترنا ۱۷۷۵۰ ٪12
۱۱۰,۰۰۰ تومان
چسب پایه کلوپلاست مدل آلترنا ۱۷۷۴۱ ٪16
۱۲۵,۰۰۰ تومان
چسب پایه کلوپلاست مدل آلترنا ۱۷۷۱۰ ٪12
۱۱۰,۰۰۰ تومان
کاف فنری امرن مدل Comfort ٪24
۹۵۰,۰۰۰ تومان
٪16
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
٪16
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
٪1
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
٪3
۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
٪1
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
٪8
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج مچی امرن مدل RS2 ٪6
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
چسب پایه کلوپلاست مدل آلترنا ۱۴۲۸ ٪16
۱۲۵,۰۰۰ تومان
٪8
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
٪1
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
٪6
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خمیر استومی کلوپلاست کد ۲۶۵۰ ٪3
۲۹۰,۰۰۰ تومان
٪10
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج بازویی امرن مدل M3 2020 ٪2
۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
چسب پایه کلوپلاست مدل آلترنا ۱۹۷۳ ٪28
۹۰,۰۰۰ تومان
فشارسنج بازویی امرن مدل M6 Comfort 2020 ٪2
۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان